Doelgroep SOLK

Definitie :

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) zijn lichamelijke klachten die langer dan enkele weken duren en waarbij adequaat medisch onderzoek geen somatische aandoening heeft gevonden die de klachten voldoende verklaart. Ook wanneer er wel sprake is van een somatische aandoening, kunnen er somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten zijn.
Centraal staat dat de gevolgen van de klachten op het functioneringsniveau veel ernstiger zijn dan op grond van de aandoening te verwachten is.

Classificatie:

Zo de klachten langer bestaan en zo er aanzienlijke impact is op het sociaal en maatschappelijk functioneren, spreekt men in DSM-4 en ICD 10 (F45) over ‘somatoforme stoornissen’ en in de meer recente DSM-5 spreekt men ‘somatic symptom and related disorders’.
Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten zijn praktisch inpasbaar in het ICF-CY raamwerk met een focus op de onderhoudende factoren in het biopsychosociaal model, het gevolgenmodel en/of de netwerktheorie.

SOLK in het RC (RC) Pulderbos:

RC Pulderbos is een toonaangevend interdisciplinair diagnose-, behandel- en expertisecentrum op gebied van revalidatie voor kinderen en jongeren met een medische problematiek dewelke een belangrijke impact heeft op hun functioneren.
Speerpunten van het centrum zijn neurologische en respiratoire aandoeningen. De doelgroep binnen de SOLK waar we ons op willen focussen is dan ook gerelateerd aan deze speerpunten.
De focus van de revalidatiebehandeling bij SOLK ligt in eerste instantie niet op het wegnemen van de klachten, maar wel op het verbeteren van functioneren op activiteiten- en participatieniveau, gebruikmakend van de eigen doelstellingen van de patiënt/de jongere en/of zijn ouders.

Doelgroepen SOLK voor opname in RC Pulderbos:

 • Pijn van houdings- en bewegingsapparaat
 • Cardio-respiratoire klachten
 • Motorische conversie
 • Psychogene niet-epileptische aanvallen
 • SOLK bij kinderen en jongeren met cerebrale parese
 • SOLK bij kinderen en jongeren met een ernstig niet aangeboren hersenletsel in de voorgeschiedenis

 

Behoren niet tot de doelgroepen indien volgende klachten primair zijn:

 • Vermoeidheid
 • Buikpijn
 • Hoofdpijn 
   

Aanbod RC Pulderbos voor kinderen en jongeren met SOLK:

 • Het RC Pulderbos heeft een interdisciplinair revalidatieaanbod volgens het biopsychosociaal model uitgewerkt in verschillende zorgpaden/zorgprogramma’s
 • De somatisch arts is hoofdbehandelaar. Een (kinder- en jeugd)psychiater (KJP) kan in consult gevraagd worden vóór of bij de opname (tijdens het verloop van de observatiefase of het revalidatiebehandeltraject) en bij ontslag.
 • RC Pulderbos is een tijdelijke tussenschakel in het geheel. De verwijzende arts blijft de verantwoordelijkheid dragen ivm de lange termijn opvolging.  
 • Een netwerk met de 1ste, 2de en 3de lijn en een goede samenwerking met somatische artsen, (KJ)P en paramedici is essentieel om de rol van tussenschakel op een volwaardige manier te kunnen opnemen.

Opnamevoorwaarden voor kinderen en jongeren met SOLK:

 • SOLK passend bij de vooropgestelde doelgroepen, met een matige tot ernstige weerslag op het functioneren en participeren.
 • Er is een verwijzing vanuit de 2de en 3de lijn waarbij het somatisch traject uitgewerkt is. Zo blijkt dat er nog onduidelijkheid is over de diagnose SOLK, kan niet gestart worden in een zorgpad/zorgprogramma SOLK.
 • Patiënt en ouders gaan akkoord met een intercollegiale samenwerking, vóór, tijdens en na de opname, met de betrokken zorgverleners uit de 1e, 2e en 3e lijn.
 • Patiënt en ouders gaan akkoord met een in tijd afgebakende observatieperiode waarna de bevindingen van het behandelteam besproken zullen worden met de ouders, en wenselijk met de patiënt. Indien het behandelteam van mening is dat er een indicatie is voor een revalidatiebehandeltraject zal dit voorgesteld worden. Als de verwachtingen van de patiënt en zijn ouders en het behandelteam overeenkomen, kan er effectief gestart worden met het revalidatiebehandeltraject. Dit traject heeft als hoofddoelstelling om terug te keren naar een aanvaardbaar activiteiten- en participatieniveau. Het traject zal bestaan uit vooraf bepaalde periodes, uitgewerkt in de zorgpaden/zorgprogramma’s, waarna steeds een evaluatie zowel intern en als met de patiënt en ouders plaatsvindt om het vervolgtraject te bespreken.
 • Patiënt is gemotiveerd voor dit revalidatiebehandeltraject.
 • Ouders zijn gemotiveerd voor dit revalidatiebehandeltraject inclusief educatie mbt SOLK (oudergesprekken/groepsgesprekken).
 • Ouders en patiënt gaan akkoord met een kinderpsychiatrisch consult, zo geïndiceerd door het behandelteam.

Contra-indicaties voor opname voor kinderen en jongeren met SOLK:

 • Op de voorgrond staande psychiatrische problematiek, die niet hanteerbaar is in RC Pulderbos
 • Een lopend somatisch diagnostisch traject voor de aanmeldingsklacht(en)

Indien aan de voorwaarden voor een opname voldaan wordt, zal steeds aan de hand van dossier en/of intake op casusniveau, de meerwaarde van een opname in Pulderbos ingeschat worden alvorens over te gaan tot een opname.

Wij willen nog graag even jullie aandacht vestigen op onze brochure voor deze doelgroep.

Revalidatiecentrum Pulderbos