Aanmeldings- en opnameprocedure

Pulderbos is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid voor de revalidatie van kinderen en jongeren tussen 0 en 21 jaar.

De aanmelding van kinderen en jongeren kan op verschillende manieren gebeuren. Vaak worden ouders doorverwezen door artsen, al dan niet verbonden aan universitaire of algemene ziekenhuizen. De artsen die verbonden zijn met Pulderbos zijn eveneens werkzaam in de universitaire ziekenhuizen van Leuven (Gasthuisberg - KUL) of Antwerpen (UZA).

Ook huisartsen en schoolartsen of medewerkers van centra voor leerlingenbegeleiding, multifunctionele centra, revalidatiecentra voor ambulante revalidatie, centra voor geestelijke gezondheidszorg, … kunnen doorverwijzen. Ouders kunnen hun kind uiteraard rechtstreeks aanmelden. 

Voor aanmeldingen kan u zich elke weekdag wenden tot de artsen of de medewerkers van de dienst maatschappelijk werk op ons algemeen telefoonnummer 03/466 06 10.

Elke aanmelding wordt besproken met het opnameteam om in te schatten of het aangemelde kind of jongere in aanmerking komt voor opname in Pulderbos. Mits toestemming van de ouders en/of de jongere wordt steeds contact opgenomen met de verwijzend arts of behandelingsteam. Een spoedige beslissing en mededeling ervan volgt.

Kennismakingsbezoek: Ouders kunnen vrijblijvend, al dan niet samen met hun kind en de bestaande hulpverleners, het revalidatiecentrum bezoeken. Het gaat immers over een eerste kennismaking.

Intake: Indien gewenst kan een kennismakingsbezoek resulteren in een intakegesprek waarbij de eerste anamnese gebeurt door de arts, psycholoog of pedagoog en/of de maatschappelijk werker. Het betreft een grondige anamnese waarvoor de nodige tijd wordt uitgetrokken.

Afspraak: Wanneer verdere behandeling of revalidatiediagnostiek geïndiceerd is, worden op het einde van het intakegesprek of maximum één week later, verdere afspraken gemaakt met de ouders en het betrokken kind.

Afhankelijk van de doelgroep kan de opnameprocedure in lichte vorm variëren. Hiervoor verwijzen wij u graag naar de link doelgroepen.

 

Revalidatiecentrum Pulderbos