Organisatie secundair onderwijs

A-klas

Pulderbos - Secundair Onderwijs is een secundaire school voor buitengewoon onderwijs type 5 ((erkend als ziekenhuisschool die onderwijs geeft aan de zieke kinderen die opgenomen zijn in het aansluitend ziekenhuis of revalidatiecentrum).  

Jongeren in Pulderbos komen uit verschillende scholen van alle onderwijsnetten, studierichtingen (ASO, TSO, KSO, BSO), onderwijsvormen (OV1, OV2, OV3 en OV 4). 

Binnen de school van Pulderbos wordt in verschillende klasgroepen gewerkt. Onderwijs in Pulderbos wordt onmiddellijk opgestart voor het wettelijk minimum van 5 lesuren per week. Indien mogelijk proberen we meer lesuren aan te bieden. Het aanbod is afhankelijk van het revalidatieschema van de leerling en wordt in nauw overleg met het interdisciplinair team van het revalidatiecentrum samengesteld.

Voor leerlingen uit het gewoon secundair onderwijs, uit OV4 of uit OV3 focussen we hierbij vooral op de hoofd- en richtingspecifieke vakken. Voor praktijkvakken, labo's en stages zijn onze mogelijkheden beperkt. We bespreken alle inhouden, mogelijkheden en alternatieven steeds met de thuisschool.

Voor OV1 en OV2-leerlingen vragen wij de thuisschool vooral om een goede beschrijving van de leerling en zijn functioneren door te geven. Wij spelen in op de noden en behoeften van de leerling en werken in de zone van de naaste ontwikkeling.

Onze hoofddoelstelling is de leerling met zo weinig mogelijk leerachterstand na zijn/haar revalidatieperiode weer te laten aansluiten in de klas in de thuisschool. Indien dit niet meer mogelijk zou zijn, kunnen wij helpen heroriënteren naar een geschiktere school. Om dit te realiseren, beschikken we over een deskundig en ervaren schoolteam.

Jongeren vanuit deeltijds of hoger onderwijs die door ziekte of ongeval een terugval in mentale mogelijkheden kenden, kunnen eveneens in de school terecht.

Voor iedere leerling wordt een programma op maat uitgewerkt.

Samenwerking

Er is een intense samenwerking met de verschillende diensten van het Revalidatiecentrum.

Het behandelteam van het Revalidatiecentrum schetst de krijtlijnen voor het onderwijs: hoeveel uren kan een leerling lesvolgen, individueel of in groep, waar ligt de focus,... De focus ligt daarbij niet per definitie op het bijwerken/inhalen van leerstof. Het onderwijsaanbod kan gericht zijn op observatie, diagnostiek, leren leren, uitwerken van heroriëntatie, enz. In samenspraak met het onderwijsteam worden de geschetste krijtlijnen afgetoets op haalbaarheid en wordt een onderwijsprogramma op maat uitgewerkt.

Daarnaast is er ook een intense samenwerking met de thuisschool.

De thuisschool beslist uiteindelijk steeds over het slagen van een leerling.

Vanuit de klassenraden kunnen we enkel advies verlenen aan de thuisschool.

Voldoende overleg tussen onze leerkrachten en de leerkrachten van de thuisschool, een vlote uitwisseling van lesmateriaal en een open communicatie mbt de doelstellingen en verwachtingen van de thuisschool is essentieel.

Tot slot is ook de samenwerking met het CLB en ouders een belangrijk gegeven binnen de werking van de school.

Revalidatiecentrum Pulderbos