Organisatie basisonderwijs

De basisschool is een school voor buitengewoon onderwijs type 5 (erkend als ziekenhuisschool die onderwijs geeft aan de zieke kinderen die opgenomen zijn in het aansluitend ziekenhuis of revalidatiecentrum).

Alle kinderen die om medische redenen opgenomen zijn in het Revalidatiecentrum volgen naast een zeer intensief revalidatieprogramma ook les in een van de verschillende klasgroepen van de school. Binnen die klassen wordt voor iedere leerling een aangepast schoolprogramma uitgewerkt.

_DSC9541

De school organiseert verschillende klasgroepen.

Er zijn een tiental klasgroepen op verschillende niveaus. We hebben enkele klassen binnen het kleuteronderwijs, graadklassen voor kinderen die de mogelijkheid hebben om leerstof lager onderwijs te volgen en enkele klassen voor kinderen met een licht tot diep mentale beperking. 

Wettelijk gezien heeft een leerling in een ziekenhuisschool recht op 5 lesuren per week. Door onze leerlingen te combineren in leergroepen, trachten we dit aanbod zo veel mogelijk uit te breiden. Uitbreiding kan enkel in nauw overleg met het behandelteam en enkel indien de leerling het aankan.

Ook al sluit de leerling aan in een leergroep, toch zal er steeds op individuele basis gewerkt worden naargelang de mogelijkheden van het kind. Hoe individueel gericht de leergroepen ook werken, voor sommigen is het niet mogelijk om aan te sluiten bij één van de klasgroepen. Zij krijgen dan individueel onderwijs op hun kamer of in de klas gedurende 1uur of maximum twee halve uurtjes per dag.  

Samenwerking


Er is een intense samenwerking met de verschillende diensten van het Revalidatiecentrum.

Het behandelteam van het Revalidatiecentrum schetst de krijtlijnen voor het onderwijs: hoeveel uren kan een leerling lesvolgen, individueel of in groep, waar ligt de focus,... De focus ligt daarbij niet per definitie op het bijwerken/inhalen van leerstof. Het onderwijsaanbod kan gericht zijn op observatie, diagnostiek, leren leren, uitwerken van heroriëntatie, enz. In samenspraak met het onderwijsteam worden de geschetste krijtlijnen afgetoets op haalbaarheid en wordt een onderwijsprogramma op maat uitgewerkt.

Daarnaast is ook een intense samenwerking met de thuisschool essentieel.

De thuisschool beslist uiteindelijk steeds over het slagen van een leerling.

Vanuit de klassenraden kunnen we enkel advies verlenen aan de thuisschool.

Voldoende overleg tussen onze leerkrachten en de leerkrachten van de thuisschool, een vlote uitwisseling van lesmateriaal en een open communicatie mbt de doelstellingen en verwachtingen van de thuisschool is essentieel.

Tot slot is ook de samenwerking met het CLB en ouders een belangrijk gegeven binnen de werking van de school.

Revalidatiecentrum Pulderbos