Teamwork

Er is een intense samenwerking met de verschillende diensten van het Revalidatiecentrum.
Kinesitherapie, logopedie en ergotherapie worden vanuit het Revalidatiecentrum aangeboden.
Er is regelmatig persoonlijk contact tussen het leefgroeppersoneel en leerkrachten voor het doorgeven van (belangrijke) informatie. De maatschappelijk werker is intens betrokken bij de werking van de scholen: contacten met de ouders, therapiedagen, schoolbezoeken, …
Met de psychopedagogische dienst is er voortdurend overleg over alle belangrijke thema‘s: bespreken van een passend onderwijsaanbod, bespreken van medische aandachtspunten, bespreken van het schools functioneren, uitwerking van sociaal-maatschappelijke training (stage) waar noodzakelijk, …

De evolutie van de leerlingen wordt besproken op de klassenraad binnen de school. De psychopedagogische dienst wordt hier nauw bij betrokken. Ook de CLB-medewerker en ander personeel van het Revalidatiecentrum kunnen hier gesprekspartners zijn.

Om het handelen van de school af te stemmen op de algemene aanpak binnen het Revalidatiecentrum, nemen de klastitularis en/of de schooldirectie deel aan de wekelijkse stafvergaderingen (met het hele behandelende team) binnen het Revalidatiecentrum.

Revalidatiecentrum Pulderbos